Jascha Fonden

Ansøgning for døve

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansøgning for instutioner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansøgning for privatpersoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansøgningsformular - forskning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansøgningsoversigt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning – generelt

Der henvises til beskrivelserne nedenfor vedrørende krav til ansøgningens udformning og indhold for henholdsvis privatpersoner og foreninger/institutioner.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen, kan ikke påregne at blive behandlet.

Alle ansøgere modtager et skriftligt svar efter afholdelse af et bestyrelsesmøde, på hvilket ansøgningen er blevet behandlet. Jascha Fondens bestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis
en gang i kvartalet. Møderne afholdes som udgangspunkt i marts, juni, august og november.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forskning

Særligt om støtte til forskning

Se ansøgnings-skemaet her

Ansøgninger om støtte til forskning behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde. Baggrunden herfor er et ønske om på det bredest mulige grundlag at vurdere, hvilke projekter, der i særlig grad fortjener støtte.

Ønsker du at ansøge via brevpost? Så husk at udfylde og medsende denne samtykkeerklæring.

Forskningsansøgninger behandles på fondens bestyrelsesmøde i juni måned. Det anbefales derfor, at forskningsansøgninger indsendes senest 15. marts hvert år.

Jascha Fonden ønsker at fremme ansøgninger om klinisk og/eller patientrettet forskning. Disse ansøgninger vil blive prioriteret.

Ansøgninger omkring egentlig grundforskning vil blive behandlet, men vil sædvanligvis blive prioriteret lavere.

Vi bevilger ikke støtte til overhead på forskningsprojekter.

Forud for behandlingen i Jascha Fondens bestyrelse underkastes alle forskningsansøgninger en lægefaglig vurdering.

Jascha Fonden har udarbejdet etiske retningslinjer for støtte til forskning. Se de etiske retningslinjer her.

I forbindelse med ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal et særligt ansøgningsskema udfyldes.

De etiske retningslinjer og ansøgningsskemaet bedes sendes hertil sammen med ansøgningen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Institutioner

Ansøgningsvejledning for institutioner og forening

Se ansøgnings-skemaet her

Såfremt der i ansøgningen indgår person følsomt materiale, så skal samtykkeerklæring medsendes i udfyldt stand.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail (om nogen) samt CVR-nummer og kontaktdata på kontaktperson.
 • Bankoplysninger, herunder bankens registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer ( 7-10 cifre), hvortil eventuel støtte kan overføres.
 • En kortfattet beskrivelse af det formål, som der ønskes støtte til og en kortfattet beskrivelse af baggrunden for ansøgningen. Hvem og hvor mange en eventuel støtte vil komme til gode og gerne vedlagt en projektbeskrivelse, hvor dette er relevant og hensigtsmæssigt.
 • Angivelse af det støttebeløb der ønskes. Budget for ansøgningsprojektet ønskes bilagt.
 • Ansøgningen skal bilægges vedtægter, senest offentliggjorte årsrapport, sammensætning af institutionens ledelse eller foreningen bestyrelsessammensætning og andet materiale, der beskriver institutionen eller foreningen.
 • Oplysning om eventuel tidligere støtte fra Jascha Fonden, oplysning om, hvorvidt der blev bevilget støtte, og i givet fald med hvilke beløb. Jascha Fondens sagsnummer vedrørende tidligere sager bedes angivet.
 • Oplysning om, hvorvidt ansøgeren har modtaget støtte fra andre fonde og oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har indgivet ansøgninger til andre fonde, som endnu ikke er behandlet.

Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden senest den 1. februar, den 1. maj, den 1. juli eller 1. oktober, såfremt ansøgningen skal behandles på bestyrelsesmøderne i henholdsvis marts, juni, august eller november.

Egenfinansiering i sociale projekter er velset.

Ansøgninger kan fremsendes pr. e-mail (se kontaktdata nedenfor) eller pr. almindelig post.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen forbeholder Jascha fonden sig ret til ikke at behandle.

Fondens administrator vil dog kunne rette henvendelse til ansøgeren med anmodning om supplerende oplysninger eller materialer.

Ansøgere skal ikke kontakte fonden telefonisk efter indgivelse af ansøgning.

Jascha Fonden vil sædvanligvis yde støtte til konkrete projekter eller andre konkrete ansøgningsformål. Længerevarende støtte til driftsomkostninger kan ikke påregnes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Privatpersoner

Ansøgningsvejledning for privatpersoner

Se ansøgnings-skemaet her

Ansøgningen skal indeholde:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail (om nogen) samt CPR-nummer. Hvis ansøgningen dækker flere personer, anføres alle personers navne og CPR-numre.
 • Bankoplysninger, herunder bankens registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (7-10 cifre), hvortil eventuel støtte kan overføres.
 • En kortfattet beskrivelse af det formål, som der ønskes støtte til og en kortfattet beskrivelse af baggrunden for ansøgningen.
 • Angivelse af det støttebeløb der ønskes. Beløbet specificeres og der billægges eventuelt skriftligt materiale i form af tilbud, pris eller oplysning om budget.
 • Ansøgerens årsindtægt oplyses og seneste årsopgørelse fra SKAT vedhæftes ansøgningen.
 • Ansøgningen bør vedlægges en erklæring fra ansøgers læge, præst, sociale myndighed eller fra andre vederhæftige personer, der kan bekræfte støttebehovet. Erklæringen må ikke være mere end 6 måneder gammel.
 • Oplysning om eventuel tidligere støtte fra Jascha Fonden, oplysning om, hvorvidt der blev bevilget støtte, og i givet fald med hvilke beløb. Jascha Fondens sagsnummer vedrørende tidligere sager bedes angivet.
 • Oplysning om, hvorvidt ansøgeren har modtaget støtte fra andre fonde og oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har indgivet ansøgninger til andre fonde, som endnu ikke er behandlet.

Det er vigtigt at alle ovennævnte oplysninger og dokumenter medsendes – ellers vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden senest 1. februar, den 1. maj, den 1. juli eller 1. oktober, såfremt ansøgningen skal behandles på bestyrelsesmøderne i henholdsvis marts, juni, august eller november.

Støtte til privatpersoner vil primært blive givet til hjælp til anskaffelse af hjælpemidler, som kommunen har givet afslag på, til støtte og genoptræning, til rekreation eller til trøst.

Jascha Fonden vil sædvanligvis ikke yde støtte til at genoprette en anstrengt økonomi i almindelighed, til kommunale og andre offentlige institutioner eller til formål, som det offentlige yder støtte til eller burde yde støtte til. Der kræves i en stor del af sagerne dokumentation for afholdte udgifter, inden støtten udbetales. Den tildelte støtte skal oftest udnyttes indenfor en given frist – almindeligvis inden for ca. ½ år. Dette vil blive oplyst i støttebrevet fra Jascha Fonden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uddannelse for døve

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve

Se ansøgnings-skemaet her

Ønsker du at ansøge via brevpost? Så husk at udfylde og medsende denne samtykkeerklæring.

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde med henblik på at sikre alle ansøgere den bedst mulige vurdering.

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve behandles hvert år på bestyrelsesmøde i marts. Ansøgninger skal derfor indsendes til Jascha Fonden senest den 15. januar hvert år.

Jascha Fonden forelægger ansøgninger om støtte til uddannelse for døve for Danske Døves Landsforbund med anmodning om en udtalelse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Årsberetning

Årsberetning

Jascha Fonden har i 2015 uddelt for i alt 18,4 MDKK mod 12,1 MDKK i 2014.

Årets bevillinger er 66% højere i 2015 end i 2014, som følge af en øget indtægt fra aktieudbytter.

I 2015 var der 606 ansøgninger til Jascha Fonden. Der er givet tilsagn i 270 sager.

I 2015 blevet givet støtte til såvel foreninger og organisationer som til privatpersoner. Som følge af det store antal ansøgninger har bestyrelsen haft et stort udbud af gode initiativer og projekter at vælge mellem. Der er også i 2015 givet støtte til både forskning, behandling og sociale projekter samt til behandling og hjælpemidler til private personer. I 2015 har der været særligt fokus på forskning, derfor udgør denne 52% af årets tilsagn.


Tilsagn i 2015 fordeler sig procentuelt således:
Forskning:
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl.:
Sociale foreninger og institutioner:
Behandling og hjælpemidler til private personer:
 

52%
19%
20%
9%


Tilsagn i 2014 fordeler sig procentuelt således:
Forskning:
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl.:
Sociale foreninger og institutioner:
Behandling og hjælpemidler til private personer:
 

35%
28%
23%
14%


Tilsagn i 2013 fordeler sig procentuelt således:
Forskning:
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl.:
Sociale foreninger og institutioner:
Behandling og hjælpemidler til private personer:
 

38%
23%
24%
15%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestyrelse og revision

Jaschafondens bestyrelse

Jascha Fonden har en bredt sammensat bestyrelse, som afholder bestyrelsesmøder 4 gange årligt. Alle bestyrelses-medlemmer er meget engagerede i Jascha Fonden og dens formål. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Fondens bestyrelse består af:

 • Anette Følsgaard, formand for bestyrelsen
 • Arkitekt Carsten Følsgaard
 • Advokat Håkun Djurhuus
 • Direktør Christian Lemvigh-Müller
 • Camilla Bredholt
 • Overlæge, dr. med Michael Røder
 • Psykiater Henrik Day Poulsen
 • Therese Følsgaard

Fondens bankforbindelse

Nordea Danmark A/S,
Nicolai Eigtved Gade 8,
0900 København C

Fondens revisor

PwC,
Statautoriseret Revisionspartnerselskab,
Strandvejen 44,
2900 Hellerup

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formål

Jaschafondens formål

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

 • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der
  lider af disse sygdomme
 • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
 • Andre sociale og almennyttige formål
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forside

Jaschafondens hjemmeside

Jaschafondens hjemmeside

 Jascha Fonden holder julelukket fra torsdag d. 21. december 2017 til og med onsdag d. 3. januar 2018.

Frist for ansøgninger til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde er fredag d. 9. februar 2018.

Bemærk at der kun behandles forskningsansøgninger og støtte til døveuddannelser én gang om året. Ansøgningsfrist til forskningsansøgninger er d. 15. marts 2018.

Til orientering kan der kan kun søges elektroniske legater via ansøgningsskemaer, som ligger under punktet “ansøgningsvejledninger”. Du/I vil modtage en bekræftelse, når alle obligatoriske felter er udfyldt, og der sat kryds i samtykkeerklæring.

Alle ansøgere vil få svar på deres ansøgning ca. 4 uger efter ansøgningsfristen. Dette gælder dog ikke forskningsansøgninger. Her vil man få besked  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Historik

Jaschafondens historik

Jascha Fonden blev stiftet i januar 1992 og Fondens kapital var en gave fra stifteren.

I 2002 afgik Jascha Fondens stifter ved døden, og Jascha Fonden arvede i den forbindelse et væsentligt beløb til forøgelse af fondens formue.

I 2003 kunne Jascha Fonden uddele ca. 2 mio. kr. til foreninger, institutioner og private personer. Siden er fondens støtteudbetalinger steget, og der er i de seneste år uddelt mere end 6 mio. kr. om året.

Andelen af legatportioner på op til kr. 10.000 udgør ca. 12-16% af de samlende uddelinger og vedrører udbetalinger tilprivatpersoner. Jascha Fonden har siden 1993 været godkendt i henhold til ligningslovens §7, nr. 22, hvilket indebærer, at legater på op til kr. 10.000 ikke skal medtages i den skattepligtige indkomst hos modtageren.

Jascha Fonden har gennem årene ydet hjælp til mange forskelligartede projekter, og har historisk set altid arbejdet ud fra devisen om, at så mange som muligt skal have glæde af
bevillingerne. Derfor anvendes hovedparten af fondens midler til at støtte institutioner og foreninger.

Fonden har gennem tiden uddelt støttemidler til en lang række forskelligartede formål, herunder sansehave, indretning af invalidebiler, værkstedindretning, hjælp til udgivelse af
informationsmateriale for forskellige patientforeninger, handicap idræt, spiseforstyrrelser, tilskud til forskning i forskellige sygdomme, sommerhusindretning for handicapgrupper. Kursusafholdelse, netværksgrupper, støtte til gadebørn, voldramte, kræft- og aidspatienter samt et meget stort antal privatpersoner med særlige behov, hovedsagelig som følge af deres handicap eller alvorlig sygdom.

Jascha Fondens hidtil største projekt har været at yde betydelig økonomisk støtte til ombygning af 2 aflastningsinstitutioner i Nordsjælland for handicappede børn, etablering af hospice samt adskillige forskningsprojekter samt rådgivning i forbindelse med spiseforstyrrelser.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt

Kontakt

Ansøgninger sendes til:

Jascha fonden
e-mail: info@jaschafonden.dk

Adresse:
Vedbæk Stationsvej 18

2950 Vedbæk

Att.: Administrator Charlotte Hvid

Telefon: 70205599
(mandag 10.00-12.00, torsdag 14.00-16.00)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Jascha Fonden, Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk.

1) Formålet med ansøgningsprocessen

Det er vigtig for Jascha Fonden, at du som bruger af hjemmesiden, herunder som ansøger af Fondens midler, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du bruger hjemmesiden og/eller indsender en ansøgning til os. I det følgende vil vi derfor beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

2) Indsamling af oplysninger ved brug af hjemmesiden og ved ansøgning

Når du indsender ansøgning til Jascha Fonden skal du give samtykke til, at Jascha Fonden indsamler dine personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nr. og bankoplysninger, som angivet i det elektroniske ansøgningsskema. Såfremt ansøgningen omfatter flere personers oplysninger, behandles alle de angivne personoplysninger i samme omfang. Det er dog en forudsætning, at der er afgivet samtykke med fuldmagt fra alle de omfattede personer. Alle personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem til Jascha Fonden i forbindelse med din ansøgning.

Vi anvender dine personoplysninger for at kunne vurdere, 1) om du har indsendt de påkrævede oplysninger for at kunne komme i betragtning til at opnå støtte, 2) for at kunne vurdere din/jeres ansøgning med henblik på eventuelt at opnå støtteudbetaling fra Fonden, 3) for at kunne træffe beslutning om enten afslag eller tilsagn og 4) hvis der gives tilsagn, at kunne foretage udbetaling(erne). Oplysningerne kan også blive brugt til at udarbejde statistik over brugerne af hjemmesiden. Der er ingen ansøgninger, der behandles automatisk.

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver i visse tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget og andre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse. IP-adressen (Internet Protokol) er et nummer, som automatisk tildeles din pc af din Internet Service Provider (ISP), når du logger på internettet. Vi kan benytte IP-adresse til at identificere personer, som bruger hjemmesiden i strid med disse vilkår. Du kan her læse nærmere om, hvorvidt vi bruger cookies på hjemmesiden og i så fald hvilke cookies og til hvilke formål.

3) Videregivelse af oplysninger

Ved tildeling af støtte, er Jascha Fonden forpligtet til at indberette personoplysninger om den person, der skal beskattes af beløbet til SKAT. Videregivelsen vil alene ske i det omgang det er nødvendigt.

Dine personlysninger kan f.eks. blive videregivet til, 1) Gigtforeningen, 2) Specialhospitalet 3) Danske Døves Landsforbund samt internt i Jascha Fonden, herunder Jascha Fondens bestyrelse.

4) Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail.

5) Opdatering, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som Jascha Fonden har registreret om dig, og du kan til enhver tid få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, få begrænset din behandling, gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger og/eller eventuelt få de oplysninger, som du selv har indgivet til Fonden, udleveret på et læsbart medie. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog vil bevirke, at din ansøgning ikke kan blive behandlet eller at dine eventuelle udbetaling(er) vil ophøre.

6) Hvor længe opbevares dine oplysninger

Jascha Fonden gemmer dine oplysninger i 5 år. Dette er nødvendigt af hensyn til de regnskabsmæssige forpligtelser som Fonden har.

7) Spørgsmål eller klage over behandlingen af dine oplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Jascha Fonden, Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk, e-mail: info@jaschafonden.dk, Telefon: 70205599 (mandag 10.00-12.00, torsdag 14.00-16.00)

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Vedbæk, december 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Spørgsmål og svar

Hvor ofte behandler Jascha Fonden ansøgninger?

Jascha Fonden har bestyrelsesmøder 4 gange om året. Disse møder holdes almindeligvis i februar, maj, august og november måned. Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, som står på forsiden af hjemmesiden.  Såfremt ansøgningsfristen ikke overholdes, så kommer ansøgningen først med på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Hvorfor er det vigtigt at jeg sender alle de ønskede dokumenter med min ansøgning?

Det er vigtigt, da du ellers får afslag på din ansøgning. Er du i tvivl om noget, så kontakt gerne Jascha Fonden inden du søger. Helst via e-mail: info@jaschafonden.dk

Kan der opnås økonomisk støtte til noget, som jeg allerede har købt eller et arrangement, der er afholdt?

Nej, såfremt du allerede har købt det, du søger til eller arrangementet allerede er afholdt – så kan du ikke opnå støtte fra Jascha Fonden.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Alle ansøgere får svar uanset om de opnår økonomisk støtte eller ej. Der kommer svar til alle ca. 3-4 uger efter ansøgningsfristens dato.

Er det alle der får svar ca. 3-4 uger efter ansøgningsfristen?

Ja, alle får et svar. For forskningsansøgninger og for ansøgninger til døveuddannelse er behandlingstiden lidt længere. Her kommer der svar på ansøgningen ca. 10 uger efter ansøgningsfristen.

Kan jeg få økonomisk støtte til at genoprette min anstrengte økonomi?

Nej, der ydes ikke støtte til at genoprette en anstrengt økonomi.

Jeg har fået bevilget støtte fra Jascha Fonden, hvor der kræves en kvittering for udbetalingen. Men jeg har ikke økonomi til selv at lægge ud for beløbet. Hvad gør jeg?

Du skal kontakte Jascha Fonden herom. Der kan måske indgås en aftale om, at der betales direkte til en leverandør. Det er vigtigt, at du får en aftale med os inden du aftaler noget med en leverandør. Ellers vil du ikke kunne modtage det bevilgede beløb fra Jascha Fonden.

Vil den modtagne økonomiske støtte blive overført direkte til min bank konto?

Nej, almindeligvis skal du selv betale for det, som der er givet støtte til. Herefter sender du en kvittering til Jascha Fonden, som vil overføre beløbet til din bank konto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tak for din ansøgning

Tak for din ansøgning

Vi vil nu behandle den og vende tilbage til dig, så snart vi har kigget den igennem. Du hører fra os.

Mvh Jascha Fonden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .