Privatpersoner

Ansøgning kan kun ske elektronisk via vores hjemmeside www.jaschafonden.dk. Her skal ansøgningsskema udfyldes og dokumentation uploades.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, samt CPR-nummer. Hvis ansøgningen dækker flere personer, anføres alle personers navne og CPR-numre.
  • Bankoplysninger, herunder bankens registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (7-10 cifre), hvortil eventuel støtte kan overføres.
  • En kortfattet beskrivelse af det formål, som der ønskes støtte til og en kortfattet beskrivelse af baggrunden for ansøgningen.
  • Angivelse af det støttebeløb der ønskes. Beløbet specificeres og der uploades skriftligt materiale i form af tilbud, pris eller oplysning om budget.
  • Ansøgerens årsindtægt oplyses og seneste årsopgørelse fra SKAT vedhæftes ansøgningen.
  • Ansøgningen skal have uploaded (PDF) en tredjemandserklæring fra ansøgers læge, præst, sociale myndighed eller fra andre vederhæftige personer, der kan bekræfte støttebehovet. Erklæringen må ikke være mere end 6 måneder gammel.
  • Oplysning om eventuel tidligere støtte fra Jascha Fonden, oplysning om, hvorvidt der blev bevilget støtte, og i givet fald med hvilke beløb. Jascha Fondens sags- eller id-nummer vedrørende tidligere sager bedes angivet.
  • Oplysning om, hvorvidt ansøgeren har modtaget støtte fra andre fonde og oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har indgivet ansøgninger til andre fonde, som endnu ikke er behandlet.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen forbeholder Jascha Fonden sig ret til ikke at behandle.

Fondens administrator vil dog kunne rette henvendelse til ansøgeren med anmodning om supplerende oplysninger eller materialer.

Ansøgere skal ikke kontakte fonden telefonisk efter indgivelse af ansøgning. Almindeligvis får ansøgere svar indenfor to uger efter afholdt bestyrelsesmøde. Alle får et svar, også hvis man har fået afslag.

Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden inden ansøgningsfristen angivet på hjemmesidens forside, for at kunne blive behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Støtte til privatpersoner vil primært blive givet til hjælp til anskaffelse af hjælpemidler, som kommunen har givet afslag på, til støtte og genoptræning, til rekreation eller til trøst.

Jascha Fonden vil sædvanligvis ikke yde støtte til at genoprette en anstrengt økonomi i almindelighed, til kommunale og andre offentlige institutioner eller til formål, som det offentlige yder støtte til eller burde yde støtte til. Der kræves i en stor del af sagerne dokumentation for afholdte udgifter, inden støtten udbetales. Den tildelte støtte skal oftest udnyttes indenfor en given frist – almindeligvis inden for ca. ½ år. Dette vil blive oplyst i støttebrevet fra Jascha Fonden.